Etiske retningslinjer

JOH. JOHANNSON KAFFE AS er bevisst sitt sosiale ansvar.

En spirende kaffeplante

Vår målsetning er å kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar for samfunn og miljø. Et viktig aspekt ved sosial ansvarlighet er arbeidssituasjonen for arbeidstakerne som deltar i produksjonen av de produkter som selges av Joh. Johannson Kaffe AS.

For å tydeliggjøre våre holdninger overfor våre leverandører, våre egne ansatte og for andre samarbeidsparter har Joh. Johannson Kaffe AS vedtatt Etiske retningslinjer. Disse retningslinjene er basert på FN- og ILO konvensjoners internasjonalt anerkjente krav til arbeids- og menneskerettigheter. Alle Joh. Johannson Kaffe AS sine ansatte og leverandører skal opptre i samsvar med våre Etiske retningslinjer.

Leverandør forventes videre å gjennomføre aktsomhetsvurderinger basert på OECDs retningslinjer. Leverandør skal med dette kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter håndteres i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Joh. Johannson Kaffe AS forventer at leverandør forsikrer seg om at også underleverandører bakover i distribusjonskjeden, opptrer i samsvar med våre Etiske retningslinjer.

Dersom avvik oppstår, forventer vi at det iverksettes tiltak for utbedring av forholdene. Tidsrammen for gjennomføring av tiltakene avtales mellom leverandør og Joh. Johannson Kaffe AS. Ved gjentatte avvik, eller dersom leverandøren ikke viser vilje til å utbedre forholdene, vil Joh. Johannson Kaffe AS vurdere å avvikle sitt kundeforhold til leverandøren.

Vår målsetning er å positivt påvirke arbeidet for menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og vern av miljø, både i egen bedrift og overfor våre handelspartnere.

Leverandør og leverandørens underleverandører skal minimum følge sine respektive lands lovgivning. I de tilfeller hvor det er motsetning mellom relevante lover og regler og Joh. Johannson Kaffe AS sine Etiske retningslinjer, skal den strengeste regelen gjelde.

FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN

1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr 29 og 105)

 • 1.1         Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.
 • 1.2         Arbeiderne skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal være fri til å avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr 87, 98, 135 og 154)

 • 2.1         Arbeiderne skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og til å forhandle kollektivt.
 • 2.2         Arbeidsgiveren skal ikke diskriminere fagforeningsrepresentanter, eller hindre dem i å utføre sitt fagforeningsarbeid
 • 2.3         Dersom disse rettigheter er begrenset ved lov skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke i noe tilfelle hindre, parallelle mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.

3. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr 79, 138, 182 og ILO anbefaling nr 146)

 • 3.1.        Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med 
  • i) nasjonal minstealder for ansettelse, eller;
  • ii) minstealder for obligatorisk skolegang, med høyeste alder som gjeldende. Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres.
 • 3.2.        Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte minstealder skal ikke finne sted.
 • 3.3.        Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.
 • 3.4.        Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med ILO konvensjonene 138 og 182. Handlingsplanene skal dokumenteres og kommuniseres til relevant personale og andre interessenter. Det skal legges til rette for støtteordninger hvor barn gis mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

4. Diskriminering (ILO konvensjoner nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)

 • 4.1         Det skal ikke foregå noen diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet.
 • 4.2         Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV smittet.
 • 4.3         Arbeidere med samme erfaring og kvalifikasjoner skal motta lik lønn for likt arbeid.

5. Brutal behandling (Menneskerettighetserklæringen)

 • 5.1         Fysisk mishandling eller avstraffelser, eller trussel om fysisk mishandling skal være forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk, og forskjellige former for ydmykelser.

6. Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)

 • 6.1         Arbeiderne skal ha et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til forhold på arbeidsplassen.
 • 6.2         Arbeiderne skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte.
 • 6.3         Arbeiderne skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, må arbeidsgiver sørge for tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.
 • 6.4         Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert og tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

7. Lønn (ILO konvensjon nr 131)

 • 7.1         Lønn til arbeiderne skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller industriens standard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing.
 • 7.2         Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeid påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren.
 • 7.3         Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon skal ikke tillates.

8. Arbeidstid (ILO konvensjon nr 1 og 14)

 • 8.1         Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller industriens standard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Normal arbeidstid per uke skal vanligvis ikke overstige 48 timer
 • 8.2         Arbeiderne skal ha minst én fridag per syv dager.
 • 8.3.        Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 12 timer per uke, dvs. samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan aksepteres dersom det er regulert av en kollektiv avtale eller nasjonal lov.
 • 8.4         Arbeiderne skal alltid ha overtidstillegg ved arbeid utover normal arbeidstid (se punkt 8.1 over) i tråd med gjeldende lover.

9. Regulære ansettelser

 • 9.1         Forpliktelser overfor arbeiderne, i tråd med internasjonale konvensjoner og/eller nasjonale lover og regler om standard ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.
 • 9.2         Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.
 • 9.3         Lærlingeprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

FORHOLD UTENFOR ARBEIDSPLASSEN

10. Ressursbruk og påvirkning av lokalmiljøet

 • 10.1       Det skal ikke foregå noen form for miljøkriminalitet eller rovdrift av ressurser og verken i lokalmiljøet eller i produktets verdikjede.
 • 10.2       Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke skades av forurensning. Skadelige kjemikalier og andre stoffer skal forvaltes på en forsvarlig måte.
 • 10.3       Ved konflikt med lokalsamfunn om bruk av landarealer eller andre naturressurser, skal partene, gjennom forhandlinger, sikre respekt for individuelle og kollektive rettigheter til arealer og ressurser basert på sedvane/hevd, også dersom rettighetene ikke er formalisert.
 • 10.4       Produksjonen, og uttaket av råvarer til produksjonen, skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer eller andre naturressurser som disse befolkningsgruppene er avhengig av.

MILJØ

11. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og regulering

 • 11.1       Produksjonen skal ikke være i konflikt med nasjonale eller internasjonale miljølover og forskrifter.
 • 11.2       Relevante utslippstillatelser skal være innhentet der det er nødvendig.
 • 11.3       Tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden skal gjennomføres gjennom minimering av utslipp, fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og vann og minimering av drivhusgassutslipp i produksjon og transport. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på eller skadet av forurensning.

KORRUPSJON

12. Nulltoleranse

 • 12.1       JOH. JOHANNSON KAFFE AS har nulltoleranse for korrupsjon og har implementert krav til ansatte og leverandører som overstyrer all tidligere praksis.
 • 12.2       Alle transaksjoner med JOH. JOHANNSON KAFFE AS skal være avtalefestede, lovlige og av normal forretningsmessig art. Ansatte i JOH. JOHANNSON KAFFE AS skal aldri tilbys eller gis bestikkelser, gaver, ytelser, tjenester eller andre begunstigelser utover dette og heller aldri kreve, tilby eller gi dette selv.
 • 12.3       Det er nedfelt i konsernets retningslinjer for antikorrupsjon at virksomheter i NorgesGruppen kun skal gjøre forretninger med seriøse aktører. Dette medfører at det kan gjøres bakgrunnssjekk på JOH. JOHANNSON KAFFE AS leverandører og deres samarbeidspartnere og at disse kan bli spurt om å redegjøre for sine systemer og rutiner for antikorrupsjon, internkontroll og risikostyring.

GAVER

13. Gaver, vareprøver og oppmerksomheter

13.1       Representanter for JOH. JOHANNSON KAFFE AS kan ta imot gaver, produktprøver og representasjonsgaver, med giverens selskapslogo på. Disse skal ikke overstige en verdi over NOK 300, og hver mottaker må bare motta ett eksemplar. Gaver eller blomster, f.eks. etter at en har holdt en presentasjon eller lignende, er akseptable.

Hensikten med produktprøver skal være å gi JOH. JOHANNSON KAFFE AS kjennskap til produktet. Det er givers ansvar å påse at antall produktprøver og mottakere er i henhold til formålet. Produktprøver utover dette vil bli betraktet som gaver, hvilket ikke er akseptabelt.

Leverandører skal bare invitere ansatte i JOH. JOHANNSON KAFFE AS til arrangementer som har et spesifikt og tydelig faglig primært innhold. Lunsj/middag og moderate sosiale aktiviteter i denne sammenhengen kan aksepteres. Representanter for Joh. Johannson Kaffe AS skal dekke egne kostnader for reise og overnatting i forbindelse med eksterne arrangementer. Leverandør må aldri tilby å dekke reise- og overnattingsutgifter.

Reise og deltakelse på arrangementer skal alltid klareres med nærmeste overordnede i forkant. Å dekke kostnader for eksterne deltakeres reise og opphold på kundearrangementer skal holdes på et minimum og ikke gjøres uten særskilt godkjenning fra daglig leder.

JOH. JOHANNSON KAFFE AS aksepterer at ansatte blir invitert til lunsj/middag med etablerte forretningsforbindelser i rimelig grad med hensyn til verdi og hyppighet.

Det skal utvises spesiell aktsomhet i forbindelse med forhandlingssituasjoner eller liknende og i slike situasjoner aksepteres ikke høflighetsgaver selv av minimal verdi og man skal ikke delta på eller avholde arrangementer med forhandlingsmotpart.

Spørsmål, dilemmaer eller utfordringer i forbindelse med disse retningslinjene skal tas opp med JOH. JOHANNSON KAFFE AS.

Politiske eller kulturelle omstendigheter kan i enkelte tilfeller gjøre det utfordrende å etterkomme enkelte av kravene i denne standarden. I slike tilfeller er NorgesGruppen og JOH. JOHANNSON KAFFE AS åpne for å diskutere alternative tilnærminger og løsninger.

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring