God kaffe med god samvittighet

JOH. JOHANNSON KAFFE gjør en rekke tiltak for å bedre miljøet og ta vare på klimaet.

Tre kaffebønder tørker kaffebønner

ALI Kaffe engasjerer seg i miljø og ansvarlig handel.

Som en av Norges største kaffeprodusenter ønsker vi å være en ansvarlig aktør i dagens globaliserte og klimabevisste samfunn. Vi tar problematikkene rundt klima og ansvarlig handel på alvor, og ønsker å begrense negative virkninger fra vår kaffeproduksjon.

En av våre viktigste oppgaver er å sørge for at kaffen på det norske markedet blir mer miljøvennlig, og gi forbrukeren god informasjon om kaffens miljøegenskaper. Du som forbruker skal få mulighet til å velge kaffe som er merket slik at du er trygg på at miljøhensyn er ivaretatt og at merkingen gir deg tilstrekkelig og korrekt informasjon.

Med mer enn 150 år med erfaring på kaffemarkedet har vi lært at ansvarlig lidenskap gir den beste kvaliteten på kaffe. Derfor stiller vi krav til våre leverandører om miljø og sosiale forhold, og bidrar til forbedringstiltak slik at leve- og arbeidsvilkårene til kaffebøndene blir bedre.

Vi skal jobbe for et bedre miljø både lokalt, regionalt og globalt. Lokalmiljøet skal ikke bli skadet av forurensing, og nasjonale og internasjonale lover skal overholdes.

Miljøtiltak

JOH. JOHANNSON KAFFE gjør en rekke tiltak for et bedre miljø og ta vare på klimaet.

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket, og er en frivillig ordning. ALI kaffefilter er svanemerket. Svanemerket stiller miljøkrav til produkter i hele livssyklusen – fra produksjon, i bruk og når det ender opp som avfall. Svanen håndteres i Norge av Miljømerking, som er en stiftelse under Barne- og Likestillingsdepartementet.

Vår avfallsrenovatør er Norsk Gjenvinning

Fra avfall til ressurs.

Enkelte fraksjoner av sortert avfall kan sees som en ressurs som kan gjenvinnes. I vår nye miljøstasjon i Vestby har vi tilrettelagt for syv ulike sorteringer. Avfallshåndtering er også et av våre vesentlige miljøaspekt for å redusere klimautslipp. Derfor er det viktig for oss å sette mål for å redusere det totale avfallet, mengde restavfall og matsvinn. Dette vil igjen synliggjøres i økt sorteringsgrad.

Mengde avfall henger også tett sammen med innkjøpsmengde. For å redusere avfallsmengden vil det derfor være nødvendig å fokusere på gjenbruk av varer og å forlenge produktenes levetid. I tillegg er det mulig å jobbe mot leverandører for å redusere mengden emballasje rundt varene.

Miljøfyrtårn – et riktig miljøvalg er vårt felles ansvar

Vi samarbeider med Miljøfyrtårn for å gjøre kaffeproduksjonen vår mer miljøvennlig.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn-sertifisert innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. 

I hverdagen er det viktig for oss å tenke miljøvern innen arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energi og transport og avfall. Nye målsettinger fastsettes etter hvert som gamle målsettinger oppnås.

Grønt Punkt

JOH. JOHANNSON KAFFE er medlem i Grønt Punkt Norge. Bedrifter som er medlem kan benytte Grønt Punkt-logo på emballasjen som dokumentasjon på medlemskap.

Grønt Punkt Norge er næringslivets redskap for å møte myndighetenes krav om gjenvinning av emballasje. Grønt Punkt Norges hovedoppgave er å sørge for at næringslivet deltar i finansieringen av sin egen ordning for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Det vil si at man skal følge det grunnleggende prinsippet om at forurenser – dvs næringslivet – betaler.

grønt punkt logo

Kildesortering for et bedre miljø

Bruk av emballasje er en forutsetning for å få et produkt frem til forbrukerne. I tillegg stiller handelen strenge krav til at ytteremballasjen skal være praktisk og gjøre det enkelt å se innholdet.

JOH. JOHANNSON KAFFE jobber hele tiden for å redusere emballasjemengden, og å velge mest mulig miljøvennlige emballasjetyper. Samtidig er det en forutsetning at den emballasjen som brukes må tilfredsstille visse kvalitetskrav, slik at varene har best mulig kvalitet når de kommer frem til forbrukeren.

Vi oppfordrer alle våre kunder til å kildesortere avfallet. Kaffeposene våre kildesorteres som plast. Kartonger skal kildesorteres som papp og papir.

Ansvarlig handel

Kaffen vi produserer skal være miljøvennlig samtidig som at kaffebøndene er sikret gode vilkår.  Veldig ofte er de som jobber på plantasjene småbønder som strever med å få endene til å møtes, derfor er det viktig å ha gode ordninger på plass.

ICP – International Coffee Partners 

JOH. JOHANNSON KAFFE er en del av ICP, et privat bransjetiltak. Vi jobber for å gjøre småskala kaffebønder konkurransedyktige og gi forbedrede levekår gjennom selvhjelp. Slik skal produktiviteten, kvaliteten på kaffe og levestandard øke på en bærekraftig måte. Dette er særlig relevant nå som kaffebønder i mange land opplever at avlinger blir ødelagt på grunn av klimaendringer. Det er derfor ekstra viktig at de rustes til å møte miljøutfordringer. 

Et av tiltakene ICP har satt i gang for å sikre levebrødet til kaffebønder som har utfordringer knyttet til klimaendringer er coffee&climate. Hensikten er å hjelpe kaffebønder med å dyrke kaffe på en bærekraftig og lønnsom måte på tross av klimaendringer. 

I tillegg til å få økt kunnskap om bæredyktig dyrking av kaffe, har kaffebøndene som deltar i prosjektene i mange tilfeller doblet sine inntekter. Dette har stor effekt på deres levestandard, da mer penger kan bli brukt på blant annet skolegang, bedre boliger, mer næringsrik mat, helsetjenester, transport og teknisk utstyr. 

Vi jobber med å inkludere kvinner i gårdsdriften i så høy grad som mulig, og har positive resultater for driften der dette blir gjennomført.

I tillegg til disse miljøtiltakene brennes ALI Kaffe på
Norges miljøvennlige kaffebrenneri

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring