Bærekraftpolitikk

JOH. JOHANNSON KAFFE sørger for bærekraftig utvikling ved å balansere lønnsomhet, miljø, arbeidsmiljø og samfunnsansvar.

En spirende kaffeplante

De tre pilarer som inngår i begrepet bærekraft er: samfunn, miljø og økonomi. Bærekraft innebærer at sosiale, etiske og miljømessige hensyn gjennomsyrer våre beslutninger og at vi har lønnsomhet i JOH. JOHANNSON KAFFE AS.

Som en ansvarlig aktør i den internasjonale kaffehandelen erkjenner vi sektorens utfordringer, og vårt ansvar for å velge gode løsninger for å sikre miljømessig, økonomisk og sosial utvikling i hele leverandørkjeden, og for aktivt å bidra til oppnåelse av FNs bærekraftmål.

FNs bærekraftmål er verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling. Vi søker å bidra til at verden når de nødvendige målene ved å ta ansvar for vår forretning, våre innkjøp og våre handlinger.

En utvikling mot lavutslippssamfunnet forutsetter at alle samfunnsaktører reduserer eget klima- og miljøavtrykk og vurderer klimarisiko.

Vi tar klimaproblematikken på alvor, og ønsker å begrense klimavirkningene fra vår kaffeproduksjon. Det betyr at vi skal ha fokus på energieffektiviserende tiltak, fornybare og bærekraftige ressurser og arbeide for reduksjon av klimaavtrykket (CO2) i hele verdikjeden.

Miljøpolitikk

JOH. JOHANNSON KAFFE AS erkjenner sitt ansvar til å kontinuerlig bidra til å redusere miljøbelastning. For å organisere, strukturere og dokumentere vårt kontinuerlig arbeid har vi valgt å sertifisere oss i henhold til ISO14001 sertifiseringen som er avgrenset til lokasjonen Vestby. Dette gjenspeiles i definerte miljøaspekter og ledelsessystemet omfang.

Miljøaspektene er en integrert del av de forretningsmessige beslutninger i bedriften. Vi setter søkelys på å redusere vår belastning på miljøet med særlig fokus på miljøaspektene avfallshåndtering, energibruk og utilsiktet forurensing.

Vi skal oppfylle våre samsvarsforpliktelser knyttet til lover og forskrifter og våre interessepartners behov og forventninger slik som beskrevet i interessent analysen.

Ansvarlig innkjøpspraksis

For JOH. JOHANNSON KAFFE AS er ansvarlig innkjøpspraksis et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for å oppnå en bærekraftig forretningspraksis. Ansvarlig innkjøpspraksis, hvordan vi sikrer bærekraft gjennom innkjøp, er en vesentlig del av JOH. JOHANNSON KAFFE AS sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger og er et av de mest effektive verktøyene vi har for å forebygge mulig eller faktisk negativ påvirkning i våre leverandørkjeder.

Aktsomhetsvurderinger er en definert metode (UNGP og OECD) for en risikobasert tilnærming for å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i verdikjeden. Vi har en omfattende rutine for å sikre at de kravene vi stiller bakover i verdikjeden skal ivaretas, og målet er å opprette, dokumentere, implementere og holde ved like et virkningsfullt styringssystem.

Det skal gjennomføres risikovurdering på alle leverandører av råvarer, emballasje og handelsvarer. Disse risikovurderingene gjøres med formål om å identifisere produkter eller leverandører med særlig høy risiko for brudd på menneskerettigheter og miljø. Våre aktsomhetsvurderinger skal sette oss i stand til å identifisere, prioritere og håndtere vår direkte eller indirekte påvirkning på mennesker, samfunn og miljø i våre verdikjeder.

JOH. JOHANNSON KAFFE AS skal sikre at egen innkjøpspraksis bidrar til å styrke, og ikke undergrave, bærekraft i våre verdikjeder. Gjennom vår ansvarlige innkjøpspraksis skal vi samarbeide med og støtte våre leverandører i arbeidet med å sikre anstendige arbeidsforhold, ivareta klima og miljø ved å blant annet:

  • Kontinuerlig jobbe for at vår innkjøpspraksis bidrar til at våre leverandører klarer å imøtekomme våre krav til bærekraft.
  • Opptre med respekt og forståelse i all dialog og kommunikasjon med leverandører. 
  • Støtte våre leverandører i deres arbeid med å etterleve kravene i våre etiske retningslinjer.
  • Sikre at våre avtaleverk og kontraktsvilkår bidrar til å ivareta og støtte opp under leverandørers arbeid med bærekraft.    
  • Sikre at innkjøpsstrategier ivaretar vår bærekraftstrategi.  

Dersom våre handlinger/aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning er vi forpliktet til å stanse denne aktiviteten, og vi vil søke å gjenopprette skaden. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren ansvarlig for gjenoppretting.

Avskoging

JOH. JOHANNSON KAFFE AS anerkjenner sitt ansvar for å bevare regnskog og annen naturskog med høy verneverdi, og vil jobbe systematisk og målrettet for at våre produkter ikke skal bidra til avskoging. Ingen råvarer skal være produsert på land som er ulovlig avskoget.

Skoger har en betydelig rolle i å redusere risikoen for naturkatastrofer, inkludert flom, tørke, jordskred og andre ekstreme hendelser. På globalt nivå reduserer skoger klimaendringer gjennom karbonbinding, bidrar til balansen mellom oksygen, karbondioksid og fuktighet i luften og beskytter vannskillene, som forsyner 75 % av ferskvannet på verdensbasis.

Å forhindre tap av skog er en del av klimaløsningen – Bevaring av regnskog vil bremse globale klimaendringer.

Kaffe til JOH. JOHANNSON KAFFE AS skal produseres på plantasjer som driver i henhold til nasjonale lover og regler, i tillegg til å være sertifisert i henhold til Rainforest Alliance 2020-standarden, og dermed oppfylle kravene til sporbarhet, produksjonsstandarder og verdikjedekontrollsystemer som sikrer blant annet:

  • vern av skog med høy karbonverdi (High Carbon Stock - HCS)
  • vern av områder med høy konserveringsverdi (High Conservation Value - HCV)
  • at regnskog ikke brennes for å klargjøre til nyplanting, re-planting eller annen utbygging av nye eller eksisterende gårder.
  • vern av torvmyrer, uavhengig av dybde

Ved å velge sertifiserte råvarer støtter vi produsentene gjennom opplæring av sertifiseringsmetodikk, bærekraftig dyrking og prosessering av grønn kaffe. De ulike sertifiserings standardene arbeider for å bevare biologisk mangfold, introdusere klimasmarte jordbruksmetoder, beskytte lokale økosystemer, redusere bruken av plantevernmidler og beskytte pollinatorer, og ikke minst – beskytte arbeidernes rettigheter.

Menneske – og arbeiderrettigheter i egen virksomhet og verdikjede

Vi har klare etiske retningslinjer og krever ærlighet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet. JOH. JOHANNSON KAFFE AS skal ivareta rettighetene, helsen og sikkerheten til sine ansatte, samtidig som bedriften tilbyr arbeidsplasser der mennesker trives og utvikler seg i takt med virksomhetens behov. Ved å involvere våre ansatte og deres tillitsvalgte, og ha fokus på mangfold og kompetanse skal vi styrke vår verdiskaping.

Våre leverandører er også våre samarbeidspartnere i streben etter å sikre bærekraftig utvikling i bransjen. JOH. JOHANNSON KAFFE AS ønsker langvarige leverandørforhold med leverandører som deler våre verdier og viser vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden. Alle våre leverandører må derfor godkjenne våre etiske retningslinjer (Code of Conduct) som baserer seg på internasjonale anerkjente FN- og ILO- konvensjoner. Sentrale målsetninger med våre etiske retningslinjer for leverandører er å verne individer mot brudd på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, sikre respekt, likeverd, levelønn, og et trygt og sunt arbeidsmiljø i vår leverandørkjede.

Internasjonalt samarbeid med våre konkurrenter, som også er våre kollegaer i kaffesektoren, styrker det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling. Som partner i International Coffee Partners og Coffee&Climate mobiliserer og deler vi kunnskap, ekspertise, teknologi og finansielle ressurser i flere fattige produsentland. Dette bidrar til en bedre hverdag og en lysere fremtid for mange kaffebønder. Viktige områder i vårt arbeid for å oppnå bærekraftig utvikling er menneskerettigheter, klimaendringer, fattigdom, helse og forurensing, sårbarhet og økonomisk utvikling.

Fagorganisering

Det er viktig at ansatte får rettferdig betalt for tid og arbeid, og sikre et miljø med trygge arbeidsforhold. Fagforeninger kan hjelpe ansatte med å organisere og lage en liste over krav som skal forhandles for å forbedre forhold som lønn og arbeidsforhold.

Foreningsfrihet er nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter og er en av ILOs kjernekonvensjoner. Den legger til rette for økonomisk og sosial fremgang gjennom sin vekt på likestilling og beskyttelse av arbeidere. Foreningsfrihet og kollektive forhandlinger er også skissert av ILO i Sustainable Development Goals Decent Work Agenda (SDG8) og er grunnleggende for bedrifters arbeid med bærekraft og ansvarlig forretningsatferd.

Fravær av organisasjonsfrihet, kollektive forhandlinger og arbeiderrepresentasjon er en fremtredende risiko for arbeidstakere. Risikoen er spesielt høy i globale verdikjeder med svakt juridisk rammeverk for beskyttelse av arbeidstakerrettigheter.

Ansvarlige virksomheter sikrer innsats for å implementere organisasjonsfrihet, kollektive forhandlinger og arbeiderrepresentasjon.

For å tydeliggjøre våre holdninger overfor våre leverandører, våre egne ansatte og for andre samarbeidsparter har JOH. JOHANNSON KAFFE AS vedtatt etiske retningslinjer. Disse retningslinjene er basert på FN- og ILO konvensjoners internasjonalt anerkjente krav til arbeids- og menneskerettigheter. Alle JOH. JOHANNSON KAFFE AS sine ansatte og leverandører skal opptre i samsvar med våre etiske retningslinjer.

Antikorrupsjon

Ansatte og tillitsvalgte i JOH. JOHANNSON KAFFE AS skal i sitt arbeid følge de lover og regler som gjelder og utføre sitt arbeid i samsvar med god forretningsskikk, vårt verdigrunnlag og de etiske prinsipper. Som del av dette har JOH. JOHANNSON KAFFE AS nulltoleranse for korrupsjon.

Alle transaksjoner i JOH. JOHANNSON KAFFE AS skal være avtalefestede, lovlige og av normal forretningsmessig art.

Les JOH. JOHANNSON KAFFE sine etiske retningslinjer
Etiske retningslinjer
Les denne artikkelen på engelsk her
Sustainability Policy

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring