Miljø og bærekraft

Bærekraft og langsiktighet ligger i DNA-et til JOH. JOHANNSON KAFFE, og som Norges største kaffeprodusent ønsker vi å være en ansvarlig aktør i dagens klimabevisste samfunn. Vi tar klimaproblematikken på alvor, og ønsker å begrense klimavirkningene fra vår kaffeproduksjon.

Spirende kaffebønner

Vi ønsker å produsere bærekraftig kaffe. Med det mener vi at vi skal produsere kvalitetskaffe som dekker dagens behov i markedet – uten at vi ødelegger for fremtidige generasjoner. Dette gjør vi gjennom store og mindre miljøtiltak i vår produksjon og bedrift som helhet.

Vi skal tilby miljøvennlig kaffe til våre kunder, samtidig som vi skal stille krav til våre egne leverandører.

En av våre viktigste oppgaver er å sørge for at kaffen på det norske markedet blir mer miljøvennlig, og gi forbrukeren god informasjon om kaffens miljøegenskaper. Du som forbruker skal få mulighet til å velge kaffe som er merket slik at du er trygg på at miljøhensyn er ivaretatt og at merkingen gir deg tilstrekkelig og korrekt informasjon.

Med mer enn 150 års erfaring på kaffemarkedet har vi lært at ansvarlig lidenskap gir den beste kvaliteten på kaffe. Derfor stiller vi krav til våre leverandører om miljø og sosiale forhold, og bidrar til forbedringstiltak slik at leve- og arbeidsvilkårene til kaffebøndene blir bedre.

Vi skal jobbe for et bedre miljø både lokalt, regionalt og globalt. Lokalmiljøet skal ikke bli skadet av forurensing, og nasjonale og internasjonale lover skal overholdes.

Miljøtiltak

Å skape et bedre miljø er ikke et skippertak, men en kontinuerlig forbedringsprosess. Vi i JOH. JOHANNSON KAFFE er bevisst om at vår kaffeproduksjon kan bidra til å forurense miljøet, derfor gjennomfører vi mange tiltak for å bedre miljøet og ta vare på klimaet. Vi tar klimaproblematikken på alvor, og ønsker å være aktive for å begrense klimavirkningene fra vår virksomhet.

Vi har satt klare miljømål som vi alle har et ansvar for å oppnå. JOH. JOHANNSON KAFFE vurderer miljøhensyn i alle ledd, og skal sørge for at alle innkjøp som er gjennomført er miljøvennlige.

Du som forbruker skal få god informasjon om hvordan kaffen vår er produsert, derfor er våre produkter merket med de aktuelle sertifiseringene for hvert produkt.

Det nye kaffebrenneriet er et viktig ledd i vår strategi om å være en miljøvennlig kaffeprodusent. Kaffebrenneriet slipper ut 85 % mindre CO2 enn produksjonen på vårt gamle kaffebrenneri. Det drives utelukkende på fornybar energi, og elektrisitet til kaffeproduksjonen kommer fra solcellepanelene som er montert på bygningen, biogass, energibrønner og overskuddsvarme fra egen produksjon. De nødvendige sertifiseringene er på plass – og vel så det. I tillegg har vi lagt til rette for enda flere tiltak slik at vi kan drive miljøvennlig på sikt, også dersom produksjonen øker.

Kaffebrenneriet i Vestby

Miljøfyrtårn – et riktig miljøvalg er vårt felles ansvar

Vi samarbeider med Miljøfyrtårn for å gjøre kaffeproduksjonen vår mer miljøvennlig. Å være Miljøfyrtårn-sertifisert innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
I hverdagen er det viktig for oss å tenke miljøvern innen arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energi og transport og avfall. Nye målsettinger fastsettes etter hvert som gamle målsettinger oppnås.

Kildesortering

Vi oppfordrer alle våre kunder til å kildesortere avfallet. Kaffeposene våre kildesorteres som plast, mens kartonger skal kildesorteres som papp og papir.

Bruk av emballasje er en forutsetning for å få et produkt frem til forbrukerne. I tillegg stiller handelen strenge krav til at ytteremballasjen skal være praktisk og gjøre det enkelt å se innholdet

JOH. JOHANNSON KAFFE jobber hele tiden for å redusere emballasjemengden og å velge mest mulig miljøvennlige emballasjetyper. Samtidig må emballasjen tilfredsstille visse kvalitetskrav, slik at varene har best mulig kvalitet når de kommer frem til forbrukeren.

Grønt Punkt og Norsk Gjenvinning

JOH. JOHANNSON KAFFE er medlem i Grønt Punkt Norge. Medlemsbedrifter kan benytte Grønt Punkt-logo på emballasjen som dokumentasjon på medlemskap.

Grønt Punkt Norge er næringslivets redskap for å møte myndighetenes krav om gjenvinning av emballasje. Grønt Punkt Norges hovedoppgave er å sørge for at næringslivet deltar i finansieringen av sin egen ordning for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Det vil si at man skal følge det grunnleggende prinsippet om at forurenser – dvs. næringslivet – betaler.

Fra avfall til ressurs.

Enkelte fraksjoner av sortert avfall kan sees som en ressurs som kan gjenvinnes. I vår nye miljøstasjon i Vestby har vi tilrettelagt for tolv ulike sorteringer. Avfallshåndtering er også et av våre vesentlige miljøaspekt for å redusere klimautslipp. Derfor er det viktig for oss å sette mål for å redusere det totale avfallet, mengde restavfall og matsvinn. Dette vil igjen synliggjøres i økt sorteringsgrad.

Mengde avfall henger også tett sammen med innkjøpsmengde. For å redusere avfallsmengden vil det derfor være nødvendig å fokusere på gjenbruk av varer og å forlenge produktenes levetid. I tillegg er det mulig å jobbe mot leverandører for å redusere mengden emballasje rundt varene.

Svanemerket – det offisielle nordiske miljømerket

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket, og er en frivillig ordning. Svanemerket stiller miljøkrav til produkter i hele livssyklusen – fra produksjon, i bruk og når det ender opp som avfall. Svanen håndteres i Norge av Miljømerking, som er en stiftelse under Barne- og Likestillingsdepartementet.

Alle våre kaffefiltre, både ALI Kaffefilter og Evergood Kaffefilter, er svanemerket.

Det er strenge krav til råvarene og kjemikaliene som blir brukt i produksjonen av de svanemerkede engangsartiklene, både når det gjelder miljø- og helseaspekter. Kravene skal bidra til mer gjenvinning, mindre klimabelastning, større uavhengighet av fossile råvarer og stor biodiversitet.

Kravene omfatter bl.a.:

  • En høy andel fornybare materialer eller resirkulert plast
  • Forbud mot fluorstoffer, ftalater, bisfenol A, smaksstoffer, parfyme og PVC
  • Miljø- og helseegenskaper ved lim og fargestoffer
  • Forbud mot resirkulert papir, papp og kartong
  • Merking med symbol og/eller tekst for hvordan produktet skal sorteres
  • Treråvarene skal kunne spores og være sertifisert

FSC-merket

FSC (Forest Stewardship Council) fremmer bærekraftig skogdrift. FSC-merket stiller krav om at skogdriften produktet stammer fra ikke fører til avskoging, at hogsten forgår kontrollert og tar hensyn til lokalbefolkning.

Våre Coffee of the World-kapsler og ALI Kaffefilter og Evergood Kaffefilter er FSC-merket.

ISO 22000-sertifisert kaffe

ISO 22000 er en internasjonal standard som gjelder matvaresikkerhet. Sertifiseringen viser virksomhetens evne til å kontrollere mathygiene og sørge for at det er trygt for mennesker å spise matvarene.

Sertifiseringen er kommet til fordi vi ønsker å være trygge på at maten vi spiser er uten skadelige forurensninger og tilsetninger.

Alle virksomheter som håndterer matvarer har krav om å ha styring på farene relatert til dette i sin bedrift. Det er også viktig at virksomheten har en god forankring for arbeidet med dette – sikret gjennom et system tilgjengelig for alle ansatte.

ISO 22000 skal brukes av alle produsentledd fram til forbruker. For å sørge for at maten kommer trygt frem til forbruker gjennom alle ledd i verdikjeden, er kommunikasjon og et felles system for kontroll på plass. ISO 22000 skal legge til rette for dette.

ISO 22000 er en relevant standard for alle organisasjoner i matvareindustrien, uavhengig av størrelse. Standarden bygger på samme struktur som andre kjente ISO-standarder, som ISO 9001.

Det er mange fordeler med en ISO 22000-sertifisering, blant annet:

  • Redusere sjansen for rettslig forfølgelse på grunn av utrygge matvarer
  • Bedre konkurranseevne
  • Forbedret effektivitet
  • Bedre fortjeneste

I tillegg til å være ISO 22000-sertifisert jobber vi med å bli ISO 14001-sertifisert også. Mens ISO 22000 handler om mattrygghet, er ISO 14001 verdens mest anerkjente standard for miljøstyring.

ICP – International Coffee Partners

JOH. JOHANNSON KAFFE er en del av ICP, et privat bransjetiltak som jobber for å gjøre småskala kaffebønder konkurransedyktige og gi forbedrede levekår gjennom selvhjelp. Målet er å kunne gi kaffebønder i spesielt utsatte områder opplæring i entreprenørskap og bærekraftig drift både økonomisk, sosialt og miljømessig, for å øke levestandarden til kaffebøndene. Slik skal produktiviteten, kvaliteten på kaffe og levestandard øke på en bærekraftig måte. Dette er særlig relevant i en tid der kaffebønder i mange land opplever at avlinger blir ødelagt på grunn av klimaendringer, og derfor trenger å rustes til å møte miljøutfordringer.

Et av tiltakene ICP har satt i gang for å sikre levebrødet til kaffebønder som har utfordringer knyttet til klimaendringer er Coffee & Climate. Hensikten er å hjelpe kaffebønder med å dyrke kaffe på en bærekraftig og lønnsom måte på tross av klimaendringer.

I tillegg til å få økt kunnskap om bæredyktig dyrking av kaffe, har kaffebøndene som deltar i prosjektene i mange tilfeller doblet sine inntekter. Dette har stor effekt på deres levestandard, da mer penger kan bli brukt på blant annet skolegang, bedre boliger, mer næringsrik mat, helsetjenester, transport og teknisk utstyr.

Vi jobber med å inkludere kvinner i gårdsdriften i så høy grad som mulig, og har positive resultater for driften der dette blir gjennomført.

Les mer om vår
Bærekraftpolitikk

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring