Ansvarlig handel

Når du skjenker deg selv en nytraktet kopp kaffe, tenker du kanskje ikke på den lange reisen bønnen har vært på før den ender opp i din kaffekopp.

Kaffebonde plukker kaffe

Kaffebønnene blir dyrket og høstet av kaffebønder i helt andre deler av verden, som møter utfordringer som urbanisering og klimaendringer. Veldig ofte er de som jobber på plantasjene og småbønder som strever med å få endene til å møtes.

Vi som kaffeprodusent og innkjøper av kaffe har et ansvar for å sikre at kaffebøndene har gode vilkår, og at kaffen er dyrket på en måte som er bærekraftig. For å sikre dette er det viktig å ha gode ordninger på plass.

JOH. JOHANNSON KAFFE er medlem av flere organisasjoner og initiativ som sørger for at vi handler ansvarlig gjennom hele produsentlinjen.

ICP – International Coffee Partners

JOH. JOHANNSON KAFFE er en del av ICP, International Coffee Partners, et privat bransjetiltak som jobber for å gjøre småskala kaffebønder konkurransedyktige og gi forbedrede levekår gjennom selvhjelp. Målet er å kunne gi kaffebønder i spesielt utsatte områder opplæring i entreprenørskap og bærekraftig drift både økonomisk, sosialt og miljømessig, for å øke levestandarden til kaffebøndene. Slik skal produktiviteten, kvaliteten på kaffe og levestandard øke på en bærekraftig måte. Dette er særlig relevant i en tid der kaffebønder i mange land opplever at avlinger blir ødelagt på grunn av klimaendringer, og derfor trenger å rustes til å møte miljøutfordringer.

Et av tiltakene ICP har satt i gang for å sikre levebrødet til kaffebønder som har utfordringer knyttet til klimaendringer er Coffee & Climate. Hensikten er å hjelpe kaffebønder med å dyrke kaffe på en bærekraftig og lønnsom måte på tross av klimaendringer.

I tillegg til å få økt kunnskap om bæredyktig dyrking av kaffe, har kaffebøndene som deltar i prosjektene i mange tilfeller doblet sine inntekter. Dette har stor effekt på deres levestandard, da mer penger kan bli brukt på blant annet skolegang, bedre boliger, mer næringsrik mat, helsetjenester, transport og teknisk utstyr.

Vi jobber med å inkludere kvinner i gårdsdriften i så høy grad som mulig, og har positive resultater for driften der dette blir gjennomført.

International Coffee Partners logo
Les mer om ICP

Coffee and Climate

JOH. JOHANNSON KAFFE er partner til The initiative for Coffee and Climate (C&C).
C&C er et globalt partnerskap mellom flere internasjonale kaffeselskaper og offentlige partnere, og de jobber for å takle de negative effektene klimaendringene har på kaffe. Klimaendringer setter kaffeproduksjon og levebrødene til kaffebønder og deres familier over hele verden i fare. Endringer i temperatur og nedbørsmønstre, så vel som ekstreme værhendelser, kan påvirke produksjonssyklusene og påvirker kaffeproduksjonen negativt.
Oppgavene til C&C er blant annet:

  • Styrke kaffesamfunn rundt om i verden ved å hjelpe dem til å utvikle og implementere sine egne planer for klimatilpasning.
  • Trene kaffeprodusenter ved hjelp av C&C-metoden.
Coffee & Climate logo
Les mer om Coffee&Climate

Etisk Handel Norge

Etisk handel Norge er et initiativ som i samarbeid med næringslivet skal jobbe for at arbeids- og miljøforhold i globale leverandørkjeder skal være forsvarlige. De jobber også for at menneskerettigheter skal bli overholdt. Arbeidet er frivillig for virksomheter som ønsker å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn.

Etisk handel Norge og JOH. JOHANNSON KAFFE samarbeider om forbedrede arbeidsforhold og miljøhensyn i global produksjon. Vi mener at handel fører til utvikling hvis arbeiderne får anstendige forhold og miljøskader minimeres i hele produksjonsprosessen, derfor er det viktig at vi tar vår del av ansvaret.

Etisk handel Norge logo
Les mer om etisk handel Norge

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance er en internasjonal ikke-statlig organisasjon som ble stiftet i 1987 av den amerikanske miljøaktivisten Daniel Katz. Rainforest Alliance jobber for å bevare biologisk mangfold og bærekraftig livsgrunnlag. Sertifiseringsordningen til Rainforest Alliance jobber også for at råvarene er produsert under verdige og miljøvennlige forhold.

Som en ansvarlig aktør i den internasjonale kaffehandelen erkjenner vi sektorens utfordringer, og vårt ansvar for å velge gode løsninger som aktivt bidrar til oppnåelse av FNs bærekraftmål. Dette er på mange måter en felles handlingsplan for å oppnå en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å bidra på vår måte gjennom å ta ansvar for vår forretningsvirksomhet, våre innkjøp og våre handlinger. For oss gir sertifiseringen en trygghet for at alle aktørene i vår verdikjede jobber for å ta vare på mennesker og natur.

Derfor vil JOH. JOHANNSON KAFFE fortsette å støtte opp om sertifiseringsordningen til Rainforest Alliance. Det gir kaffe som er godt for samvittigheten og godt for ganen.

Les mer om Rainforest Alliance

Åpenhetsloven

Vi i JOH. JOHANNSON KAFFE er opptatt av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette har vi vært opptatt av i lang tid. Suksessivt utvikler vi vår arbeidsform og samarbeide med aktører i verdikjeden for å sikre at dette etterleves i praksis, og at kravene skjerpes slik at utviklingen er positiv over tid.

Aktsomhetsvurderinger er sentralt i dette arbeidet, og de gjennomføres i henhold til Åpenhetsloven. Rutiner omkring dette er etablert i vårt styringssystem. Våre medarbeidere gjennomfører dette regelmessig, og vurderingene dokumenteres fortløpende.

Vårt mangeårige samarbeid med Etisk Handel Norge har bidratt til at vi har bygget opp en kompetanse og praksis omkring aktsomhetsvurderinger. I vår rapport for «Bærekraftig forretningspraksis» vil du finne mer informasjon om vår leverandørkjede og hvordan vi arbeider med og utvikler en bærekraftig forretningspraksis.

JOH. JOHANNSON KAFFE er også en del av ICP- International Coffee Partners og Coffee and Climate. Gjennom dette engasjementet er vi aktivt med å bidra til en bærekraftig utvikling av dyrking av kaffe. Se egne avsnitt som nærmere beskriver dette arbeidet. I tillegg er vår kaffe sertifisert gjennom flere ordninger eksempelvis Fairtrade og Rainforest Alliance.

Etiske retningslinjer og antikorrupsjon

JOH. JOHANNSON KAFFE er sitt sosiale ansvar bevisst, og jobber ut fra målet om å kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar for samfunn og miljø. Dette gjør at vi krever ærlighet, integritet, lojalitet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet.

Vi mener etiske retningslinjer er grunnleggende for å skape tillit, lojalitet og ansvarlig opptreden. Derfor skal alle medarbeidere og tillitsvalgte i JOH. JOHANNSON KAFFE sitt virke for JOH. JOHANNSON KAFFE fremme bedriftens grunnleggende verdier – bærekraftig, miljøfokusert, ansvarlig og troverdig.

Et viktig aspekt ved sosial ansvarlighet er arbeidssituasjonen for arbeidstakerne som deltar i produksjon av våre produkter, og som er en del av vår leverandørkjede. For å tydeliggjøre våre holdninger ovenfor våre leverandører, våre egne ansatte og andre samarbeidspartnere har JOH. JOHANNSON KAFFE vedtatt Etiske retningslinjer.

Disse retningslinjene er basert på internasjonale anerkjente krav til arbeids- og menneskerettigheter, så vel som andre egne etiske og miljømessige krav. Disse kravene er kontraktsfestet med alle sentrale leverandører.

Nulltoleranse for korrupsjon

JOH. JOHANNSON KAFFE har nulltoleranse for korrupsjon, og har implementert krav til både ansatte og leverandører.

Alle transaksjoner i JOH. JOHANNSON KAFFE skal være avtalefestede, lovlige og av normal forretningsmessig art.

Ansatte og tillitsvalgte i JOH. JOHANNSON KAFFE skal i sitt arbeid følge de lover og regler som gjelder, og utføre sitt arbeid i samsvar med god forretningsskikk, vårt verdigrunnlag og de etiske prinsipper.

Les JOH. JOHANNSON KAFFE sine etiske rettningslinjer her
Etiske retningslinjer
Her kan du også lese om vår bærekraftspolitikk
Bærekraftpolitikk

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring