Ansvarlig handel

Når du skjenker deg selv en nytraktet kopp kaffe, tenker du kanskje ikke på lange reisen bønnen har vært på før den ender opp i din kaffekopp.

Kaffebonde plukker kaffe

Kaffebønnene blir dyrket og høstet av kaffebønder i helt andre deler av verden, som møter utfordringer som urbanisering og klimaendringer. Veldig ofte er de som jobber på plantasjene småbønder som strever med å få endene til å møtes.

Vi som kaffeprodusent og innkjøper av kaffe har et ansvar for å sikre at kaffebøndene har gode vilkår, og at kaffen er dyrket på en måte som er bærekraftig. For å sikre dette er det viktig å ha gode ordninger på plass.

JOH. JOHANNSON KAFFE er medlem av flere organisasjoner og initiativ som sørger for at vi handler ansvarlig gjennom hele produsentlinjen.

ICP – International Coffee Partners

JOH. JOHANNSON KAFFE er en del av ICP, International Coffee Partners, et privat bransjetiltak som jobber for å gjøre småskala kaffebønder konkurransedyktige og gi forbedrede levekår gjennom selvhjelp. Målet er å kunne gi kaffebønder i spesielt utsatte områder opplæring i entreprenørskap og bærekraftig drift både økonomisk, sosialt og miljømessig, for å øke levestandarden til kaffebøndene. Slik skal produktiviteten, kvaliteten på kaffe og levestandard øke på en bærekraftig måte. Dette er særlig relevant i en tid der kaffebønder i mange land opplever at avlinger blir ødelagt på grunn av klimaendringer, og derfor trenger å rustes til å møte miljøutfordringer.

Et av tiltakene ICP har satt i gang for å sikre levebrødet til kaffebønder som har utfordringer knyttet til klimaendringer er Coffee & Climate. Hensikten er å hjelpe kaffebønder med å dyrke kaffe på en bærekraftig og lønnsom måte på tross av klimaendringer.

I tillegg til å få økt kunnskap om bæredyktig dyrking av kaffe, har kaffebøndene som deltar i prosjektene i mange tilfeller doblet sine inntekter. Dette har stor effekt på deres levestandard, da mer penger kan bli brukt på blant annet skolegang, bedre boliger, mer næringsrik mat, helsetjenester, transport og teknisk utstyr.

Vi jobber med å inkludere kvinner i gårdsdriften i så høy grad som mulig, og har positive resultater for driften der dette blir gjennomført.

Coffee and Climate

JOH. JOHANNSON KAFFE er partner til The initiative for Coffee and Climate (C&C).
C&C er et globalt partnerskap mellom flere internasjonale kaffeselskaper og offentlige partnere, og de jobber for å takle de negative effektene klimaendringene har på kaffe. Klimaendringer setter kaffeproduksjon og levebrødene til kaffebønder og deres familier over hele verden i fare. Endringer i temperatur og nedbørsmønstre, så vel som ekstreme værhendelser, kan påvirke produksjonssyklusene og påvirker kaffeproduksjonen negativt.
Oppgavene til C&C er blant annet:

  • Styrke kaffesamfunn rundt om i verden ved å hjelpe dem til å utvikle og implementere sine egne planer for klimatilpasning.
  • Trene kaffeprodusenter ved hjelp av C&C-metoden.

Etisk Handel Norge

Etisk handel Norge er et initiativ som i samarbeid med næringslivet skal jobbe for at arbeids- og miljøforhold i globale leverandørkjeder skal være forsvarlige. De jobber også for at menneskerettigheter skal bli overholdt. Arbeidet er frivillig for virksomheter som ønsker å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn.

Etisk handel Norge og JOH. JOHANNSON KAFFE samarbeider om forbedrede arbeidsforhold og miljøhensyn i global produksjon. Vi mener at handel fører til utvikling hvis arbeiderne får anstendige forhold og miljøskader minimeres i hele produksjonsprosessen, derfor er det viktig at vi tar vår del av ansvaret.

Åpenhetsloven

Vi i JOH. JOHANNSON KAFFE er opptatt av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette har vi vært opptatt av i lang tid. Suksessivt utvikler vi vår arbeidsform og samarbeide med aktører i verdikjeden for å sikre at dette etterleves i praksis, og at kravene skjerpes slik at utviklingen er positiv over tid.

Aktsomhetsvurderinger er sentralt i dette arbeidet, og de gjennomføres i henhold til Åpenhetsloven. Rutiner omkring dette er etablert i vårt styringssystem. Våre medarbeidere gjennomfører dette regelmessig, og vurderingene dokumenteres fortløpende.

Vårt mangeårige samarbeid med Etisk Handel Norge har bidratt til at vi har bygget opp en kompetanse og praksis omkring aktsomhetsvurderinger. I vår rapport for «Bærekraftig forretningspraksis» vil du finne mer informasjon om vår leverandørkjede og hvordan vi arbeider med og utvikler en bærekraftig forretningspraksis.

JOH. JOHANNSON KAFFE er også en del av ICP- International Coffee Partners og Coffee and Climate. Gjennom dette engasjementet er vi aktivt med å bidra til en bærekraftig utvikling av dyrking av kaffe. Se egne avsnitt som nærmere beskriver dette arbeidet. I tillegg er vår kaffe sertifisert gjennom flere ordninger eksempelvis Fairtrade og Rainforest Alliance.

Code of Conduct

JOH. JOHANNSON KAFFE har utarbeidet en «Code of conduct» som skal være en rettesnor for alt arbeid vi gjør. Det er retningslinjer som hjelper oss med å sikre at vi bidrar positivt overfor kunder, leverandører, ansatte og resten av samfunnet. Vi skal ha et aktivt samfunnsansvar når det gjelder miljø og klima, trygghet og sikkerhet, og etiske standarder i våre innkjøp. Vår Code of conduct inneholder også etiske retningslinjer for våre samarbeidspartnere, prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold.

For å være sikre på at tiltakene våre blir gjennomført i praksis, reiser vårt kvalitetsteam stadig rundt for å sjekke at bøndene har det bra, og at arbeids- og sanitærforhold på farmene er tilfredsstillende etter våre strenge krav.

Les JOH. JOHANNSON KAFFE sine etiske rettningslinjer her
Etiske retningslinjer
Her kan du også lese om vår bærekraftspolitikk
Bærekraftpolitikk

Vi benytter informasjonskapsler

Joh. Johannson Kaffe benytter informasjonskapsler (Cookies) for å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Vår personvernerklæring